احسنت به جمیع برندگان
حرف رئیس گوش کنندگان
چندی از شما ماندنی اند
باقی فراموش شوندگان

احسنت به فراموش کنندگان
رقیب خاموش کنندگان
هر کس در این مسابقه باخت
تکه گوشت برای درندگان

احسنت به جمیع درندگان
حرف به کرسی نشانندگان
دستآورد تل انبار کنید
دشمن خود خوارکنندگان

احسنت به برگزارکنندگان
اسلحه انبار کنندگان
پس ِمعرکه جای کلاه نیست
بلکه سر مجاب شوندگان

احسنت به مجاب کنندگان
حساب وکتاب کنندگان
گلیم هاتان بیرون کشید
سرها زیر آب کنندگان

تلقین تساوی و همدلی
ترفند فقیران و بزدلان
همین خود راز زندگی ست و بس
کننده ای و به گای روندگان

احسنت به جمیع کنندگان
مثبت اندیشان و سازندگان
همصحبت بدبینان نشوید
شما ارباب آنها بندگان

آفرین به شما دارندگان
گنده لاتان و تازندگان
هر چه اعتبار مال شما
و خدّام و یاران و بستگان